Innovaatioseteli -hankkeen vaikuttavuusselvityksen tarjouspyyntöön liittyvät lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

1. Tämä alla oleva tutkimuksen kohderyhmä: Onko teillä näistä valmis rekisteri, jonka voi toimittaa tutkimuksen toteuttajalle? Ja sisältääkö rekisteri sekä yhteyshenkilön sähköpostin että puhelinnumeron? Onko rekisteri myös jaoteltu valmiiksi innovaatiosetelin käyttäviin yrityksiin ja palveluntuottajiin sekä toisaalta hankerahoituksella myönnettäviin että lisärahoituksella myönnettyihin?

Vastaus: Business Tampere toimittaa tutkimuksen toteuttajalle rekisterin excel-muodossa, sisältäen yritykset ja niiden yhteyshenkilöt yhteystietoineen (huom, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä kohta hankintasopimuksessa). Rekisterissä on jaoteltu erikseen innovaatiosetelin saaneet yritykset ja palveluntuottajat, jotka ovat saaneet innovaatioseteliasiakkaan/asiakkaita. Innovaatiosetelin saaneiden yritysten osalta on myös eroteltu hanke- ja lisärahoituksella myönnetyt setelit.

2. Ja alla oleva kohta: Onko teillä näistä olemassa pohjatieto? Eli saammeko pohjatiedot valmiina ja vain päivitämme nykytilanteen? Vai lähdetäänkö näitä selvittämään alusta asti?

Vastaus: Business Tampereella on näistä jonkin verran pohjatietoasetelin saaneiden yritysten osalta, ja tätä voidaan hyödyntää, esimerkiksi saadut De Minimis-tuet. Tarjouksen tekemisessä on kuitenkin suositeltavaa lähteä siitä, että tutkimuksen toteuttaja selvittää nämä alusta asti, jotta yhteismitallisuus yritysten profiilien kesken säilyy.

3. Mitä tietoja Business Tampere on kysynyt asiakasyrityksiltä /seteliyritykset hankkeen toteutuksesta ja vaikuttavuudesta 1. setelin hakuvaiheessa 2. setelihankkeen toteutuksen jälkeen? Mitkä näistä tiedoista ovat arvioitsijan käytettävissä?

Vastaus:
Setelin hakuvaiheessa on kysytty seuraavia tietoja:
- hakijayritys ja yhteystiedot, y-tunnus
- tuen käyttötarkoitus (vapaa kuvaus, mihin teemaan/toimialaan liittyy, onko avaus uuteen, tukeeko kasvua
ja/tai kansainvälistymistä)
- palveluntuottaja ja tuotekortti, johon hakemus kohdistuu
- saatu De Minimis-tuki
- käyttöehtojen hyväksyminen

Setelillä toteutetun palvelun jälkeen tuen saaneelta yritykseltä on kysytty kuittauksen yhteydessä:
- vapaa palaute sanallisesti
- arvosana palvelulle/palveluntuottajalle (1-5)
- vaikutukset alustavasti -> kyllä/ei - muodossa (uuden markkina-alueen avaus, liikevaihdon kasvu, syntyneet
työpaikat sisältäen tehtävänimikkeen, onko aktivoinut innovaatiotoimintaa yrityksessä)

Saadut tiedot ovat luottamuksellisesti selvityksen toteuttajan käytettävissä.

4. Mikä on asiakasyritysten jakauma yritysmuodottain? (esim. oy, ky, ay, tmi?)

Vastaus: Seteliä on voinut hakea yritysmuodosta riippumatta, eikä sillä ole ollut vaikutusta setelin myöntämiseen. Valtaosa setelin saaneista on osakeyhtiöitä, jonkin verran toiminimiä, ja muutamia ky/ay-muotoisia yrityksiä. Annamme selvityksen toteuttajalle tarkat tiedot lukumääristä yritysrekisterin yhteydessä.

5. Onko Business Tampere asettanut setelin saamisen ehdoksi tietojen antamisen innovaatiosetelikokeilun arviointia varten, tai onko BusinessTampereella muita keinoja saada seteliyritykset osallistumaan innovaatiosetelikokeilun arviointiin?

Vastaus: Tulevaan vaikuttavuusselvitykseen osallistumista ei ole yrityksiltä edellytetty seteliä myönnettäessä. Käyttöehdot hyväksyessään setelin saanut yritys sitoutui kuittaamaan palvelun toteutuneeksi ja antamaan siinä yhteydessä palautteen vastaamalla kuittauksen sisältämiin kysymyksiin (ks. vastauksemme kohtaan 3).
Myöskään palveluntuottajilta ei ole käyttöehdoissa edellytetty vaikuttavuusselvitykseen osallistumista. Selvityksestä on kuitenkin etukäteen aina tilaisuuden tullen mainittu osallisille yrityksille, ja setelin ympärillä valinnut myönteinen ilmapiiri auttanee riittävän vastausprosentin saamisessa.

6. Minkä suuruusluokan hankinnasta arvioitte olevan kysymys?

Vastaus: Kyse on kansalliset kynnysarvot alittavasta pienhankinnasta.

7. Koskeehan vaatimus hankkeeseen osallistuneiden yritysten liiketoiminnallisista profiileista vain seteliä hyödyntäneitä yrityksiä?

Vastaus: Vaatimus yritysten profiileista koskee myös tutkimukseen sisällytettäviä palveluntuottajayrityksiä (n. 100 kpl).

8. Onko tarvetta kerätä taustatietoja palveluntarjoajayrityksiltä?

Vastaus: Kyllä. Ainakin osa samoista taustatiedoista kuin setelin saaneilta yrityksiltä, halutaan kerätä myös palveluntuottajista (esimerkiksi yrityksen koko, ikä, toimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä).

9. Saadaanko seteliä hyödyntäneiden yritysten ja palveluntarjoajien yhteystiedot (sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot) Business Tampereelta?

Vastaus: Kyllä saadaan (ks. vastaus kysymykseen 1).

10. Tarjouspyynnön mukaan on pystyttävä erottamaan hankerahoituksella myönnetyt ja kaupungin lisärahoituksella myönnetyt setelit – saadaanko tieto Business Tampereelta vai onko tämä toteuttajan vastuulla?

Vastaus: Tämä tieto tulee Business Tampereelta. Toimittamassamme excel-tiedostossa on ryhmiteltynä erikseen hanke- ja lisärahoituksella setelin saaneet yritykset. Tarkoitus on, että aikanaan tulokset pystytään selvityksen jälkeen esittämään sekä yhdistetyssä muodossa sisältäen kaikki setelin saaneet yritykset, että myös erillisinä hanke- ja lisärahoituksen osalta.

11. 6a-kohdassa viitataan allianssi-malliin, miten allianssi-malli sopii palvelusetelien toteuttamisen toimintamalliin?

Vastaus: Työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan valmistelussa maakuntauudistukseen liittyvä alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulaki (http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitusryhmat-linjasivat-kasvupalveluiden-eli-yritys-ja-tyollisyyspalveluiden-avoimet-kysymykset) Tällä on merkittäviä vaikutuksia siihen, kuinka yritys-, työllisyys- ja elinvoimapalvelut järjestetään jatkossa vuodesta 2020 lähtien. Selvityksellä toivotaan löydettävän vastauksia siihen, kuinka setelin toimintamalli voi nivoutua osaksi tulevaisuuden elinvoimapalveluita ja allianssimallia. Konkreettista tietoa allianssimallin toteutuksesta esim. Pirkanmaalla on toistaiseksi hyvin vähän. Asiantuntijahaastattelut lienevät tässä yksi tapa hahmottaa erilaisia skenaarioita siitä, kuinka palvelut toteutetaan ja mikä on setelimallin mahdollinen rooli niissä.

12. Saavatko tarjottavien asiantuntijoiden CVt olla liitteenä, mikäli ovat kuitenkin osa varsinaista tarjousdokumenttia (yksi pdf)?

Vastaus; Suositeltavaa on, että CV:t ovat joko osana tarjousdokumenttia tai tarjouksen liitteenä, ei välttämättä molemmissa.

13. Palvelutuottajien kokemuksista pyydetään laadullista analyysia. Onko laadullisen analyysin toteutuslaajuudesta tai -tavasta erityisiä toiveita?

Vastaus: Palveluntuottajilta on tähänastisen prosessin aikana pyydetty ja saatu palautetta vapaaehtoisina ja vapaamuotoisina raportteina, jotka ovat luottamuksellisia. Laadullisen analyysin miniminä voidaan pitää tarjouspyynnön kohdan 4 (Työn sisältö) alakohdassa 3 (innovaatiosetelin vaikutukset palveluntuottajien liiketoimintaan) kuvattua laajuutta. Selvityksen tarjoaja voi halutessaan ehdottaa tarjouksessaan analyysin toteutustapaa ja kuvata sopiviksi katsomiaan menetelmiä. Innovaatiopalvelumarkkinoiden toimivuutta ajatellen palveluntuottajien näkökulma on selvityksessä myös merkittävä, vaikka heitä on tässä lukumääräisesti vähemmän kuin setelin saaneita yrityksiä.

14. Millaisia toiveita teillä on kustannus-hyötyanalyysin toteutuslaajuutta ja -tapaa kohtaan? Erityisesti kohdassa pyydetään selvittämään "digitaalisen setelijärjestelmän vaikutukset palvelu- ja asiointiprosessiin ja hallinnollisiin kustannuksiin". Mistä näkökulmasta tämä hyöty-kustannusanalyysi tehdään: julkisen palveluntuottajan, seteliä hakevana yrityksen, palveluntuottajayrityksen vai kaikkien näiden?

Vastaus: Tavoitteena on ollut luoda yritysten kannalta joustava ja nopea prosessi, joka dynaamisesti vastaisi asiakkaiden tarpeisiin. Selvityksen yhtenä tarkoituksena on tutkia, kuinka tässä on onnistuttu yritysten (setelin saajat ja palveluntuottajat) näkökulmasta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut pilotoida uudenlaista rahoitusinstrumenttia julkisissa yrityspalveluissa, ja selvityksen tarkoituksena on myös luoda prosessikuvaus käytetystä setelimallista. Samoin on tarkoitus selvittää toimintamallin mahdollisia kustannusvaikutuksia ja hyötyjä ns. perinteisiin yritystukien myöntämisprosesseihin verrattuna. Kustannus-hyötyanalyysiä tehtäisiin siten kaikista näistä kolmesta näkökulmasta.

15. Tarjouspyynnössä todetaan liittyen toimintamallin vaikutukseen julkisiin yrityspalveluihin, että erityisenä näkökulmana on "kuntien elinvoimapalvelut ja setelin käytettävyys mahdollisissa allianssimallilla toteutettavissa maakunnallisissa kasvupalveluissa." Mitä näkemyksenne mukaan ovat nämä mahdollisesti allianssimallilla toteutettavat kasvupalvelut?

Vastaus: Työ- ja elinkeinoministeriön linjaus mahdollisuudesta yhdistää maakuntien yritys- ja työllisyyspalveluiden (kasvupalvelut) ja kuntien elinvoimapalveluiden resurssit on aivan tuore, joten tähän on vaikea antaa tässä vaiheessa selkeää vastausta. Viittaamme vastaukseemme kysymykseen numero 11.