Rahoituspalvelukokonaisuuksien tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot

Rahoituspalvelukokonaisuuksien tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot

Onko kuusi rahoituspalvelukokonaisuutta jo määritelty?

Rahoituspalvelukokonaisuudet kohdennetaan tarjouspyynnön mukaisesti Business Tampereen toimialayrityksien tarpeisiin, jotka ovat uudistuva teollisuus, älykkään kaupunkiseudun ratkaisut sekä tapahtuma-, kävijä-, ja elämystalous. Kokonaisuutta ei ole ennakkoon määritelty tai muutoin rajattu. Valinta perustuu saatuihin tarjouksiin ja tarjouspyynnössä määriteltyihin kriteereihin.

Onko ajatus, että yksi rahoituspalvelukokonaisuus on = yhdelle yritykselle tehtävä kasvurahoitusmallien suunnitelma. Mitä käytännössä tarkoittaa usean erilaisen kokonaisuuden tarjoaminen? Voiko se ollaan mallinnus siitä prosessista miten erilaisia rahoitusratkaisuja lähetään tavoittelemaan?

Kasvurahoitusmallien suunnitelma on vain yksi tapa toteuttaa palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus voi sisältää myös muunlaisia toimia kuten työpajoja, tapahtumia, match making -palvelua jne. Eli palvelumallien monipuolisuudella viitataan erilaisiin kokonaisuuksiin.

Palvelukokonaisuus voi olla kaiken kaikkeaan tarjoajan itsensä määrittelemä palvelu, jonka mallia testataan tarjotussa palvelukokonaisuuden pilotissa. Pilotoitavan palvelukokonaisuuden osalta tulee määritellä kuinka monen yrityksen kanssa se tehdään ja mitä toimenpiteitä kokonaisuus sisältää yrityksen kanssa ja mikä on tavoiteltu lopputulos.

Hankitaanko palvelut yhdeltä vai useammalta palveluntarjoajalta? Pyritäänkö palvelut mahdollisesti ostamaan yhdeltä vai kahdelta toimijalta?

Palvelut hankitaan tarjouspyynnön mukaisten kriteerien perusteella joko yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta. Palvelut ostetaan tarjouskilpailussa parhaiten menestyneiltä, jolloin tarjoajia voi olla yksi, kaksi tai useampi.

Miten rahoituspalvelua markkinoidaan ja kohdennetaan kohdeyrityksille? Jos palveluntuottajat osallistuvat markkinointiin, miten estetään negatiivinen kilpailu kohdeyrityksistä?

Tarjouspyynnön mukaisesti valinnassa painotetaan ”palvelukokonaisuuksien diversiteettiä”. Tällä viitataan siihen, että kuusi valittavaa kokonaisuutta pyritään valitsemaan sellaisilla perusteilla, että tuotettavat palvelut ovat monimuotoisia esimerkiksi juuri kohderyhmältään.

Rahoituspalvelun kohdentaminen ja markkinointi sovitaan sopimusneuvotteluissa tarkennetun mukaisesti, kun kaikki kuusi palvelukokonaisuutta on selvillä (ks. myös kysymys 9), jolla pyritään myös estämään negatiivinen kilpailu kohdeyrityksistä.

Miten huomioidaan se, että sama palvelu voidaan tuottaa perinteisellä ja digitaalisella tavalla? Voiko palvelun tuottaa yhdistelmänä?

Useat palvelut ovat mahdollista tuottaa sekä perinteisellä että digitaalisella tavalla. Tässä hankinnassa painotetaan digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä silloin, kun sillä on etua esimerkiksi vaikuttavuuden näkökulmasta. Teknologia itsessään ei ole itseisarvo tai arvioinnin kriteeri.

Palvelun voi myös tuottaa yhdistelmänä. Myös tarjouspyynnössä on mainittu, että ” arvioinnissa tullaan painottamaan tarjottavan palvelukokonaisuuden vaikuttavuutta ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä”. Tällä viitataan siihen, että digitaalisuutta on hyödynnetty joko osassa palvelua tai palvelussa kokonaisuudessaan.

Missä mahdollinen fyysinen palvelu tuotetaan?

Mahdollinen fyysinen palvelu ja sen tuottaminen on tilojen osalta mahdollista sopia Business Tampereen kanssa toteutettavaksi Business Tampereen tiloissa ottaen huomioon kokouskeskus Pellavan tilat ja niihin liittyvät rajoitteet. Palvelu voidaan toteuttaa myös palveluntarjoajan tai asiakasyrityksen tiloissa.

Jos tarjottava palvelukokonaisuus sisältää osallistujien läsnäoloa vaativaa työpajatyöskentelyä tai koulutusta, pitääkö tarjouksen hintaan laskea mukaan tällaisen tilan ja kahvitarjoilujen kustannus vai tarjoaako BusinessTampere mahdollisesti tilat?

Tarjouksen tulee sisältää myös muut mahdolliset kustannukset. Tilojen osalta on mahdollista hyödyntää Business Tampereen tiloja ottaen huomioon tiloihin liittyvät rajoitteet (ks. kysymys 6).

Mikä on pilottiohjelman tavoiteosallistujamäärä?

Kuuden palvelukokonaisuuden tavoitteellista osallistujamäärää ei voida määrittää ennakkoon. Hankittava palvelukokonaisuus voi olla esimerkiksi rahoitukseen liittyvä työpaja, jossa voi olla osallistujia vaikka 50 yrityksestä tai rahoitussuunnitelman tekeminen yrityksille, jolloin yksi pilotti voi sisältää vain muutamia yrityksiä.

Millä kriteereillä kohdeyritykset valikoidaan?

Kohdeyrityksien valintaan vaikuttavat Business Tampereen asiakkuustoimialat: uudistuva teollisuus, älykkäät kaupunkiseudun ratkaisut sekä tapahtuma-, kävijä- ja elämystalous. Lisäksi tarjouspyynnössä on määritelty kohderyhmäksi ”kasvua ja kansainvälistymistä hakevat kaupunkiseudun yritykset”.

Muita kriteereitä ei aseteta ennen palvelukokonaisuuksien valintaa, mutta tarjoajan tulee ehdottaa tarjouksessaan mahdollista kohderyhmää monipuolisen palvelutarjooman varmistamiseksi.

Minkä suuruiset yritykset ovat kohteena?

Kohteena ovat tarjouspyynnön mukaisesti ”kasvua ja kansainvälistymistä hakevat kaupunkiseudun yritykset”. Yrityksen kokoluokkaa ei ole määritelty, vaan tarjoaja voi ehdottaa tarjouksessaan kokoluokkaa. Kohderyhmiin liittyvät kysymykset tarkennetaan yhteisesti sopimusneuvottelujen yhteydessä (ks. myös kysymykset 4 ja 9.)

Kenelle kuuluvat hankkeessa tuotetun aineiston tekijänoikeudet?

Hankkeessa tuotetun aineiston tekijänoikeudet kuuluvat palvelun tuottaneelle yritykselle, mutta Business Tampereella on aineiston rajaton käyttöoikeus.

Tarjouspyynnössä on mainittu mm. rahoituksen suunnitteluun, etsimiseen ja hakemiseen liittyvät palvelut –mitä muita palveluita on suunniteltu?

Business Tampere ei ole määritellyt muita rahoituspalveluja.

Miten palvelukokonaisuuden vaikuttavuutta tullaan arvioimaan etukäteen?

Palvelukokonaisuuden vaikuttavuutta tullaan arvioimaan etukäteen tarjouspyynnössä määriteltyjen kohtien 2-4 puitteissa. Kohdat ovat lueteltu tarjouspyynnön luvussa 3, hinta ja tarjouksen laatiminen:

2. Palveluun tavoiteltavien yritysten määrä ja kuvaus kohdeyrityksistä

3. Tavoiteltava lopputulos asiakasyrityksen näkökulmasta

4. Referenssit vastaavista ja/tai hankintaan sovellettavista palveluista

Miten referenssit ja alan osaaminen ja ammattitaito huomioidaan palvelutuottajien valinnassa?

Valinta- ja vertailuperusteet ovat kuvattuina tarjouspyynnön luvussa 7. Arviointiperusteiden kohta 2, ”palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista”, muodostaa 1/3 arviointipisteistä. Pisteasteikko kohdan arvioimiseksi on 1-5 pistettä.

Millä kriteereillä palveluntuottaja(t) tullaan valitsemaan?

Valinta- ja vertailuperusteet ovat kuvattuina tarjouspyynnön luvussa 7.

Pystyykö tähän kilpailutuksen osallistumaan toiminimi-yhtiöllä, jonka liiketoiminta saatetaan siirtää ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä (31.12.2017) suoraan sellaisenaan uuden perustettavan Oy-muotoisen yhtiön alle?

Kyllä.

Miten arvioitte digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä tarjousten arvioinneissa?

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen nähdään etuna silloin, kun sillä tavoitellaan esimerkiksi etua vaikuttavuuden tai palvelun asiakaslähtöisen tuottamisen näkökulmista. Teknologian hyödyntämistä ei arvioida siis sinänsä (ks. myös kysymys 5).

Mitä tapahtuu pilotoinnin jälkeen? Onko hankkeelle suunniteltu jatkoa?

Pilotoinnin jälkeen kaikista kuudesta palvelukokonaisuudesta arvioidaan syntyneet hyödyt ja tulokset sekä tehdään johtopäätökset. Niiden perusteella Business Tampere suunnittelee vuonna 2018 rahoitusbrokerointipalveluihin liittyviä toimia eteenpäin.

Rahoituksen suunnittelu ja hakeminen kestää yleensä yli 2 kk. Mitä konkreettisia tuloksia odotetaan saavutettavan pilottiaikana?

Pilottiaikana kokeillaan erilaisten palvelukokonaisuuksien avulla erilaisia lähestymistapoja rahoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Kokeilujen avulla pyritään keräämään konkreettisia kokemuksia siitä, miten rahoituspalveluja voitaisiin tuottaa perinteisiä ja uusia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen ja saamaan palaute yrityksiltä, millaiset palvelut vastaavat parhaiten yritysten tarpeisiin rahoitusasioissa.