Rekisteriseloste

Business Tampere (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisterijärjestelmä

1 REKISTERIN NIMI Business Tampereen (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ Business Tampere (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Vastuuhenkilönä toimii Johanna Sahlgren. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu

  • huolehtia, että asiakasrekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti
  • jakaa käyttöoikeudet
  • huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta
  • sekä huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.

Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä vastaa rekisteröidyn oikeudesta saada, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Järjestelmän tarkoitus on pitää rekisteriä Tampereen seudun yrityksistä, seudulle houkuteltavista yrityksistä sekä muista Tredean yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä) yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Rekisterin tietoja käytetään Tredean tuottaman yrityspalvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi sekä Tampereen seudun yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen, yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien viestien lähettämiseen sekä uusien yritysten houkuttelemiseen Tampereen seudulle. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Tietosisältö koostuu seuraavista yritystiedoista: - etu- ja sukunimet (sekä etuliite) - titteli - yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto) - yrityksen y-tunnus - profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala) - ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät) - osoitetiedot - puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) - faksinumero - sähköpostiosoite - www-osoitteet - yhteydenottojen kieli - asiakkaan itsensä antamat lisätiedot - asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) - mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

6 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Tilastokeskus.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

8 REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ Rekisteriä käyttää Business Tampereen henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

9 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN Yhteystietorekisteri on vain Business Tampereen käyttöön suunniteltu rekisteri. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen, julkisesti saatavilla olevien tietojen (esim. www-sivustot) ja Tilastokeskukselta saatavien tietojen perusteella.

10 REKISTERIN SUOJAAMINEN Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Business Tampereen käytössä. Järjestelmä toimii Business Tampereen palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

11 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN Säilytetään tietojärjestelmään talletetut tiedot. Tietoja ei erikseen arkistoida. Yhteystietoja säilytetään tietokannassa. Tietovarastossa tiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

12 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Business Tampereen www-sivuilla.

13 TARKASTUSOIKEUS Rekisteröity voi esittää suullisen tai kirjallisen (esim. sähköposti) pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta. Paikanpäällä esitetty suullinen tarkastuspyyntö voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

14 TIEDON KORJAAMINEN Yrityksien tiedot tarkistetaan puolivuosittain Tilastokeskuksen aineistosta ja tarvittaessa yritysten www-sivustoilta. Asianomainen henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tiedon korjaamista milloin tahansa rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle.

15 REKISTERIHALLINTO Vastuuhenkilö käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Hän päättää

  • rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
  • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
  • rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
  • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
  • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään. Rekisteritoimintoja toteuttavat Tredean palveluksessa olevat henkilöt.

16 SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.

Lisätietoja:

Johanna Sahlgren
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Business Tampere
040 800 7606
johanna.sahlgren@businesstampere.com